خانه / گالری

گالری

مسابقات واترپلو قهرمانی کشور - ارومیه (زیر ۱۴ سال) شهریور ۱۳۹۳

مسابقات واترپلو استان تهران (رده سنی زیر ۱۴ سال) اسفند ۱۳۹۳

مسابقات واترپلو قهرمانی کشور - زنجان ( ۱۲-۱۱ سال ) مرداد ۱۳۹۵
 

مسابقات شنا قهرمانی کشور - کرمانشاه ( ۱۲-۱۱ سال ) مرداد ۱۳۹۰

مسابقات شنا قهرمانی کشور - جام آدربایجان (زیر ۱۴ سال) شهریور ۱۳۹۳